Regulamin sklepu internetowego

„KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA”

1. Postanowienia ogólne

a. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Chrześcijańska Wspólnota Ewangeliczna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 21.

b. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA, składania zamówień, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

c. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA jest dostępna na domenie: www.ksiegarnia.bielsko.pl

d. Przeglądanie asortymentu KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ nie wymaga rejestracji. Rejestracja w KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ jak również korzystanie z funkcjonalności KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA są nieodpłatne.

e. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w ofercie KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ wymaga zarejestrowania się (sposób rejestracji opisany w pkt.3 podpunkt d.)

f. Dokonanie zamówienia jest możliwe po zaznajomieniu się klienta z Regulaminem KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ i zaakceptowaniu go.

g. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Towar

a. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA jest internetową księgarnią, za pośrednictwem której użytkownicy mogą nabywać książki, płyty CD z muzyką i wykładami, upominki, rękodzieło.

b. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA oferuje także do sprzedaży towar nowy powystawowy, nowy uszkodzony podczas magazynowania, a także artykuły używane: Biblie, książki, rękodzieło. Ich stan jest jak najwierniej opisany szczególnie uszkodzenia, jest udostępniona dokumentacja fotograficzna, zwłaszcza elementów uszkodzonych.

c. Wywóz przedmiotów zabytkowych i innych przedmiotów artystycznych podlega kontroli. Zgodnie z przepisami prawa polskiego, wywóz jakiegokolwiek zabytku z RP nie wpisanego do rejestru zabytków mającego nie więcej niż 55 lat lub nie wpisanych do rejestru zabytków będących obiektami techniki mających nie więcej niż 25 lat, jak również dzieł twórców żyjących, materiałów bibliotecznych powstałych pod dniu 31 grudnia 1948 r. i innych przedmiotów o cechach zabytków nie będących zabytkami, nie wymaga pozwolenia na wywóz. W takich okolicznościach, a także na życzenie wnioskodawcy, wojewódzki konserwator zabytków wydaje zaświadczenia, że nie wymagane jest pozwolenie. We wszystkich innych wypadkach wymagane jest pozwolenie na wywóz zabytków.

3. Składanie zamówień

a. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem funkcjonalności sklepu KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA, telefonicznie lub drogą mailową.

b. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Telefon KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ jest czynny w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-13.00.

c. Zamówienie dokonywane poprzez stronę internetową jest realizowane przez wybór właściwej pozycji towaru (dodaj do koszyka), wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „przejdź do realizacji zamówienia”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę logowania, w celu założenia konta (przy pierwszej rejestracji) lub zalogowania (przy kolejnych zamówieniach).

d. Utworzenie konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej  w pierwszym kroku, a następnie imienia, nazwiska oraz hasła dostępu do sklepu w drugim kroku. Potwierdzeniem założenia konta będzie wiadomość e-mail wysłana na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Hasło będzie używane do logowania się do sklepu w celu np. sprawdzenia statusu zamówienia lub składania kolejnych zamówień.

4. Płatności

a. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

b. Do każdego zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu.

c. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe sklepu.

Nr konta 18 2490 0005 0000 4600 3114 1079

5. Dostawa

a. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ w godzinach pracy księgarni stacjonarnej bez dodatkowej opłaty.

b. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy.

c. Do kosztów dostawy doliczane są koszty opakowania paczki, które wynoszą 2 zł.

d. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy wybranego przez kupującego, wagi przedmiotów, rozmiarów i dodatkowych kosztów opakowania przedmiotów kruchych i łatwo tłukących się.

e. Informacja o dodatkowych kosztach opakowania przedmiotów delikatnych znajduje się w opisie przedmiotu.

f. Wysyłka odbywa się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki do godziny 12.00, jeśli w tym terminie wypada dzień ustawowo wolny od pracy wysyłka odbywa się dzień wcześniej.

g. Wysyłka następuje w najbliższym dniu wysyłkowym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym sprzedającego (przy wyborze opcji przelewu na konto), lub w najbliższym dniu wysyłkowym (przy wyborze opcji płatności przy odbiorze)

Koszty dostawy:

Przesyłka polecona ekonomiczna (wpłata na konto) - 5,90 zł. 

Przesyłka polecona priorytetowa (wpłata na konto) - 11 zł. 

Opcje przesyłki poleconej prosimy wybierać tylko w przypadku zamówienia pojedynczej książki. W przypadku większej ilości towaru prosimy o wybór opcji paczka +.

 Paczka + (wpłata na konto)
do 50 zł
12,90 zł
od 50-100 zł
14,50 zł
od 100-200 zł
17,50 zł
od 200-250
19 zł
powyżej 250 zł
21 zł
Paczka za pobraniem
19 zł
powyżej 250 zł
25 zł

Do każdej kwoty dodawany jest koszt przygotowania paczki w wysokości 2 zł.


6. Odstąpienie od umowy

a. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

b. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni (plik wzoru odstąpienia).

c. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

7. Reklamacje

a. Produkty sprzedawane przez KSIĘGARNIĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora.

b. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

c. Warunkiem koniecznym, by KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ i opisem reklamacji.

d. W przypadku gdy przyczyną reklamacji jest niezgodność produktu z umową reklamację rozpatruje KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA.

e. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Księgarnia zaproponuje obniżenie ceny na reklamowany przedmiot, naprawę lub wymianę Klientowi reklamowanego produktu na pełnowartościowy lub zwrot należności za reklamowany produkt.

8. Zwrot kosztów

KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a. Anulowania całości lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją.

b. Zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia za pobraniem, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub odebrane w siedzibie stacjonarnej KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

c. Uznania reklamacji.

d. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta lub przekaże osobiście w przypadku wizyty w siedzibie stacjonarnej KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ zgodnie z ustaleniami z reklamującym.

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

a. Akceptując regulamin KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. A także akceptację plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Jednocześnie użytkownikowi przysługuje prawo wglądu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych.

b. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA zobowiązuje się do nie udostępniania danych Zamawiającego innym firmom lub osobom trzecim. 

c. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) tylko i wyłącznie KSIĘGARNI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

d. Newsletter zawiera między innymi informacje o promocjach, nowościach, wyprzedażach i zmianach regulaminu.

e. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera drogą mailową, sms.

10. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

b. Wszelkie powstałe spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

c. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez KSIĘGARNIĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www. Informacje o zmianach zostają rozesłane w newsletterze i wymagają ponownej akceptacji regulaminu przez zamawiającego.

d. Zamówienia złożone przez Klientów przed wprowadzeniem zmian regulaminu są realizowane według postanowień regulaminu przed zmianami.

e. KSIĘGARNIA CHRZEŚCIJAŃSKA dokłada wszelkich starań by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności do serwisu w przypadku awarii, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.

f. Data opublikowania regulaminu 03.04.2017 r.